نشریه علمی - پژوهشی مهندسی هوانوردی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | 

خلبان دکتر والی اویسی : استادیار هوانوردی - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری


دکتر فرهاد جاویدراد : استاد مهندسی هوافضا - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری


دکتر محمود موسوی مشهدی : استاد مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران


دکتر حسن حدادپور : استاد مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی شریف 


دکتر سید حسین پورتاکدوست : استاد مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی شریف


دکتر محمدرضا سلطانی : استاد مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی شریف


دکتر کریم مظاهری : استاد مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی شریف 


دکتر محمود مانی : استاد مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی امیرکبیر


دکتر محمدباقر منهاج : استاد مهندسی برق و کنترل - دانشگاه صنعتی امیرکبیر


دکتر بابک شکری : استاد فیزیک - دانشگاه شهید بهشتی


دکتر علیرضا جهانگیریان : دانشیار مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی امیرکبیر


دکتر محمدرضا سلطانپور : دانشیار مهندسی برق و کنترل - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری


دکتر مهدی رمضانی زاده : دانشیار مهندسی مکانیک - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری


دکتر حسن عیسوند : دانشیار مهندسی هوافضا - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری


نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی - پژوهشی مهندسی هوانوردی:
http://joae.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب