Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Aeronautical Engineering

نشریه علمی - پژوهشی مهندسی هوانوردیVolume 19, Number 2 (2018-3)


Experimental investigation of residual strength of aged aircrat structures
بررسی تجربی میزان استحکام باقیمانده سازه های هواپیما در اثر پدیده‌ی پیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و مکان یابی تجربی خرابی در یک سیلندر کامپوزیتی به کمک روش انحنای تابع پاسخ فرکانسی
تشخیص و مکان یابی تجربی خرابی در یک سیلندر کامپوزیتی به کمک روش انحنای تابع پاسخ فرکانسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical investigation of store separation from airplane wing, and study of the parameters, affecting the fall amount of store
بررسی عددی جدایش محموله از بال هواپیما و مطالعه پارامترهای مؤثر بر مقدار سقوط محموله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Model-based Fault Detection in Air-launched Systems Using Statistical Markov Models
تشخیص تحلیلی مبتنی بر مدل رخداد عیب در سامانههای هواپایه با استفاده از مدلهای آماری مارکف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the efficiency of Iran's airports by applying the two-stage Network of Data Envelopment Analysis method
ارزیابی کارایی فرودگاه های ایران با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های شبکه دومرحله ای الویت دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی دینامیک فلپینگ روتور در بالگردهای بدون سرنشین و بررسی امکان شناسایی سیستم و کنترل آن با استفاده از مدل تقریبی
مدلسازی دینامیک فلپینگ روتور در بالگردهای بدون سرنشین و بررسی امکان شناسایی سیستم و کنترل آن با استفاده از مدل تقریبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2017-9)


بررسی عددی تاثیر هندسه سطح مقطع در نویز حاصل از جریان باد حول مدل‌های مختلف
بررسی عددی تاثیر هندسه سطح مقطع در نویز حاصل از جریان باد حول مدل‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی با قابلیت اطمینان در برداشت کننده انرژی از ارتعاشات موتور هواپیمای بدون سرنشین
بهینه سازی با قابلیت اطمینان در برداشت کننده انرژی از ارتعاشات موتور هواپیمای بدون سرنشین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی جریان ناپایا حول یک مدل استوانه بهمراه سه صفحه عمود برآن
بررسی تجربی جریان ناپایا حول یک مدل استوانه بهمراه سه صفحه عمود برآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و پیاده سازی سیستم فرودخودکار برای هواپیمای بدون سرنشین بر اساس سیستم ناوبری تصویری زمین پایه
طراحی و پیاده سازی سیستم فرودخودکار برای هواپیمای بدون سرنشین بر اساس سیستم ناوبری تصویری زمین پایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی کنترلر مرتبه‌بالا مقاوم تطبیقی برای سیستم آشوب نامعین
طراحی کنترلر مرتبه‌بالا مقاوم تطبیقی برای سیستم آشوب نامعین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و شبیه سازی کنترل پیش بین مدل برای کنترل سوخت موتور توربوجت موشک
طراحی و شبیه سازی کنترل پیش بین مدل برای کنترل سوخت موتور توربوجت موشک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2017-3)


طراحی سیستم تقویت کننده کنترل هواپیما با استفاده از وارون‌دینامیک و شبکه‌عصبی
طراحی سیستم تقویت کننده کنترل هواپیما با استفاده از وارون‌دینامیک و شبکه‌عصبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی
بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی پانل ساندویچی هسته منشوری به‌وسیله الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته
بهینه‌سازی پانل ساندویچی هسته منشوری به‌وسیله الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Procedure for Re-engineering of the Central Wing Component of a Commercial Aircraft
تدوین فرایندی برای بازمهندسی یک قطعه اتصال در بال مرکزی یک هواپیمای تجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مولفه های موثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در یک سازمان هوایی
شناسایی مولفه های موثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در یک سازمان هوایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Multi-layer Microwave Absorber Structures for radar cross section
شبیه سازی ساختار نانومواد جاذب میکروویو به منظور کاهش سطح مقطع راداری(RCS) هواپیما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر جرم گسترده بر رفتار ارتعاشی ورق یک سر گیردار کامپوزیتی
بررسی اثر جرم گسترده بر رفتار ارتعاشی ورق یک سر گیردار کامپوزیتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2016-9)


Airworthiness Classification of Unmanned Aircraft Systems Based on Risk Assessment of Operational Scenario
طبقه‌بندی صلاحیت‌پروازی پهپادها براساس ملاحظات ارزیابی ریسک سناریوی عملیاتی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of 2-D Hot Ring Rolling Simulation and Effects of Different Parameters on Forming Process of Jet’s Spool
بررسی شبیه سازی دوبعدی نورد حلقه داغ و تأثیر پارامترهای مختلف بر روی فرایند شکل دهی اسپول موتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی عملکرد سامانه پیشرفته کنترل و هدایت حرکت در سطح (A-SMGCS) مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی مهرآباد
شبیه سازی عملکرد سامانه پیشرفته کنترل و هدایت حرکت در سطح (A-SMGCS) مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی مهرآباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Simulation of a Linear Adaptive System to Eliminate the Effect of Single-frequency Jammer in Warplane Data Link
طراحی و شبیه سازی یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف اثر جمر تک فرکانس در لینک داده هواپیمای جنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Miss Distance Analysis of Proportional Navigation for High-Order Binomial Control Systems in Presence of Noise and Target Maneuvers
تحلیل فاصله خطای هدایت تناسبی برای سیستم کنترل دو‌‌جمله ای مرتبه بالا در حضور نویز و شتاب هدف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Academic Entrepreneurship in the Field of Aviation of Iran: A Case Study of Shahid Sattari Aeronautical University Of Science and Technology
کارآفرینی دانشگاهی در حوزه هوانوردی ایران: مطالعه موردی دانشگاه علوم و فنون هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Free Vibration Analysis of Longitudinally Stiffened Cylindrical Shells with Different Types of Boundary Conditions Using Analytical and Experimental Methods
ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای تقویت شده طولی با شرایط مرزی مختلف به روش های تحلیلی و تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2016-3)


Improving Safety in the TABRIZ Airport via Precision Approach Based on Continues Descent
ارتقای سطح ایمنی پروازها در فرودگاه بین المللی تبریز از طریق طرح تقرب دقیق بر مبنای نزول پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of rake angle and cutting speed on residual stress in broaching process of Ti6Al4V for air engines
اثر زاویه براده و سرعت برش روی تنش های پسماند در فرآیند خان کشی آلیاژ Ti6Al4V مورد استفاده در موتورهای هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Objective Emergency Landing Trajectory Design Based on Motion Primitives
طراحی چندهدفی مسیر نشست اضطراری یک هواپیما بر اساس پایه‌های حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Offering the model based on system dynamics for improvement of flight safety
ارائه مدلی بر مبنای پویایی شناسی سیستم برای بهبود ایمنی پرواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل عددی نفوذ بمب‌های سنگرشکن با انرژی جنبشی غیر‌هسته‌ای (GBU) در سازه‌های زیرزمینی
تحلیل عددی نفوذ بمب‌های سنگرشکن با انرژی جنبشی غیر‌هسته‌ای (GBU) در سازه‌های زیرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Challenges of Innovation and Providing Solutions in Aircraft Industry by the Comparative Study of South Korea
شناسایی چالش های نوآوری و راهکارهای برون‌رفت در صنعت هواپیماسازی با مطالعه تطبیقی از کشور کره‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The energy absorption characteristics of tapered honeycomb sandwich cylindrical columns under axial crushing loads
تحلیل برخورد و جذب انرژی ضربه محوری پوسته مخروطی با هسته ساندویچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2015-9)


The effect of design parameters on light aircraft flaps mechanism’s reliability
بررسی پارامترهای طراحی بر قابلیت اطمینان مکانیزم مجموعه فلپ هواپیمای سبک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parametric Optimization of Augmented Proportional Navigation Law Considering Performance and Maneuvering Capabilities
بهینه سازی پارامتری هدایت تناسبی افزوده با ملاحظه قابلیت های عملکردی و مانوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flight Management System design for Emergency Conditions
طراحی سیستم مدیریت پرواز در شرایط اضطراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Current Military Aircraft Accidents Investigation Model and Presenting a New Model, Considering the Newly Suggested Accidents Investigation Methods
مطالعه مدل فعلی بررسی سوانح هوایی نظامی و ارائه مدلی نو با استفاده از روش‌های جدید ارائه شده جهت بررسی سوانح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal combination of inertial sensors for initial alignment of strapdown navigation system using genetic algorithm
ترکیب بهینه سنسورهای اینرسی برای توجیه اولیه سیستم ناوبری بدون سکو با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation of The Flow Field Over a Non-Slender lambda Shaped Wing by Pressure Measurement
بررسی تجربی میدان جریان بالای سطح یک نمونه بال لامبدا شکل غیرباریک با اندازه گیری فشار جریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Calibration and Error Identification of Micro Electro-Mechanical Systems
شناسایی خطا و کالیبراسیون تجربی سیستم میکروالکترومکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2015-3)


Experimental Investigation of the Effects of Variation in Guide Vanes Pitch and Curvature on Quality of Discharged Flow
بررسی تجربی تأثیر تغییر فاصله و خمیدگی پره های راهنما بر کیفیت جریان خروجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Impactor Energy and Layers Thickness on Fiber Metal Laminates in Low Velocity Impact
تأثیر انرژی ضربه زننده و ضخامت لایه‌ها در ضربه سرعت پائین بر روی چندلایه‌های فلز- الیاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of The Effect of Time Lag on Pressure Oscillations Amplitude Change in Premix Combustion
بررسی تجربی اثر تأخیر زمانی بر تغییرات دامنه نوسانات فشاری احتراق پیش مخلوط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Analysis and Optimization of Micro-turbine Combustion Chamber by Numerical Simulation
تحلیل عملکرد و بهینه سازی محفظه احتراق میکروتوربین به روش عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Navigation Accuracy Improvement Using a New Integrated Algorithm of TOA/TDOA in Ground-based Loran Systems
افزایش دقت مکان یابی با استفاده از الگوریتم ترکیبی TOA/TDOA در سامانه زمین پایه لورن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Advanced Training Jet Airplane by Using the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Taxonomy Method
رده بندی هواپیماهای جت آموزشی پیشرفته با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاکسونومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation of Grid Winglet Effects on Aerodynamic Characteristics of a Wing Model at Low Reynolds Number
بررسی تجربی اثرات بالک شبکه ای بر مشخصات آیرودینامیکی یک مدل‌ بال در عدد رینولدز پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2014-9)


Improvement of Accuracy by Pre-launch Compensation with Earth’s Gravity and Rotation Rate for SINS
افزایش دقت ناوبری با جبران سازی پیش از پرتاب به وسیله گرانش و دوران زمین برای سیستم های ناوبری متصل به بدنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of several Structures of Plasma Actuators and Their Performance Assessment over NACA 0012 and NACA 0015 Airfoils
شبیه سازی عددی چند ساختار از عملگرهای پلاسما و ارزیابی عملکرد آنها بر روی ایرفویل های NACA0012 و NACA0015
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of a Method for Aerodynamic and Inertial Loading on Aircraft Finite Element Model Using Genetic Algorithm and Mapping
ارائه روشی جهت اعمال بارگذاری آیرودینامیکی و بار اینرسی بر روی مدل المان محدود هواپیما با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش نگاشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Continuous Curvature Trajectory Planning Based on Dubins Path and Bézier Curve for UAVs
طرح‌ریزی مسیر انحنا پیوسته مبتنی بر ترکیب مسیر دیوبینس و منحنی بزییر برای پرنده‌های بدون سرنشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Robust Proportional Navigation Guidance Law for Surface-to-Air Missile Based on Extended Kalman Filter
ارائه قانون هدایت ناوبری تناسبی جدید برای موشک زمین به هوا براساس فیلتر کالمن توسعه یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multidisciplinary and Multi-Objective Design Optimization of a Flying Projectile Using Evolutionary Algorithm (NSGA-II)
طراحی بهینه چندموضوعی و چندمنظوره پرتابه با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGA-II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic Modelling and Simulation of the Fuel Cell System for Supplying a Portion of Electric Energy of C-130 Hercules
مدل‌سازی و شبیه‌سازی دینامیکی سیستم پیل سوختی جهت تأمین بخشی از انرژی الکتریکی هواپیمای ترابری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2014-3)


ساخت تستر نمایشگر و بررسی صحت عملکرد سیستم اجتناب از برخوردهای هوایی
ساخت تستر نمایشگر و بررسی صحت عملکرد سیستم اجتناب از برخوردهای هوایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فاصله خطای ناشی از نویز در ناوبری تناسبی با بازخورد شتاب برای سیستم مرتبه‌دوم با استفاده از روش الحاقی بی بعد
تحلیل فاصله خطای ناشی از نویز در ناوبری تناسبی با بازخورد شتاب برای سیستم مرتبه‌دوم با استفاده از روش الحاقی بی بعد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر کنترل‌کنندگی فرکانس نیروی تحریک بر رفتار دینامیکی آشوبناک سیستم‌های دوار
اثر کنترل‌کنندگی فرکانس نیروی تحریک بر رفتار دینامیکی آشوبناک سیستم‌های دوار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی اثرات یخ‌زدگی روی پارامترهای آیرودینامیکی ایرفویل NACA 23012
بررسی تجربی اثرات یخ‌زدگی روی پارامترهای آیرودینامیکی ایرفویل NACA 23012
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ردگیری مسیر پرواز پرنده بدون سرنشین با رویکرد H_∞ غیرخطی
ردگیری مسیر پرواز پرنده بدون سرنشین با رویکرد H_∞ غیرخطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه موردی یخ‌زنی هواپیما در مسیرهای مختلف پروازی در ایران
مطالعه موردی یخ‌زنی هواپیما در مسیرهای مختلف پروازی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی طراحی چند موضوعی یک پرتابه، حامل پرنده بدون سرنشین پرتاب‌شونده از توپ
بهینه‌سازی طراحی چند موضوعی یک پرتابه، حامل پرنده بدون سرنشین پرتاب‌شونده از توپ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2013-9)


مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف‌پذیر در هدایت موشک مافوق صوت
مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف‌پذیر در هدایت موشک مافوق صوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود اندرکنش موج ضربه ای و لایه مرزی در جریان گذر صوت با استفاده از برجستگی کنترل موج ضربه ای
بهبود اندرکنش موج ضربه ای و لایه مرزی در جریان گذر صوت با استفاده از برجستگی کنترل موج ضربه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل آرایش ربات‌های هوایی در مسیر معین مبتنی بر پردازش تصویر در شرایط نارسایی ارتباطی میان عضوی
کنترل آرایش ربات‌های هوایی در مسیر معین مبتنی بر پردازش تصویر در شرایط نارسایی ارتباطی میان عضوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فاصله خطای بی بعد ناشی از سیستم کنترل ناکمینه فاز در حضور اثر رادوم و اهداف با مانور
تحلیل فاصله خطای بی بعد ناشی از سیستم کنترل ناکمینه فاز در حضور اثر رادوم و اهداف با مانور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل سنجش ارزیابی عملکردتعمیرات ونگهداری هواپیما با تلفیق مدل BSC و EFQM بر اساس روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) ( مطالعه موردی : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما")
ارائه مدل سنجش ارزیابی عملکردتعمیرات ونگهداری هواپیما با تلفیق مدل BSC و EFQM بر اساس روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) ( مطالعه موردی : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما")
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی جریان هوا در لانه‌زنبوری یک تونل باد عمودی
بررسی تجربی جریان هوا در لانه‌زنبوری یک تونل باد عمودی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و تحلیل اثر مهارت های مدیریتی بر ارتقاء بهره وری:مطالعه موردی صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتری ایران (پنها)
شناسایی و تحلیل اثر مهارت های مدیریتی بر ارتقاء بهره وری:مطالعه موردی صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتری ایران (پنها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2013-3)


Designing a flight database for increasing aviation safety
افزایش ضریب ایمنی پرواز با طراحی بانک داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental investigation of air flow velocity distribution and its turbulences in an octagonal to square diffuser
بررسی تجربی توزیع سرعت جریان هوا و اغتشاش های آن در یک دیفیوزر با مقطع ورودی 8 ضلعی و خروجی 4 ضلعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Unsteady Parameters Effects on Aerodynamic Coefficients of Pitching Airfoil Using Coarse Grid CFD
بررسی پارامترهای موثر بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نوسانی پیچشی به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی شبکه درشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Efficiency of Aircraft Maintenance Checks Inside and Outside of the Country
مقایسه کارآمدی چک های تعمیراتی هواپیماها در داخل و خارج از کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Wing Damage Effect on Airplane Performance and Flight Dynamics
بررسی تأثیر آسیب بال بر عملکرد و دینامیک یک هواپیما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical and Experimental Studies of Cyclic Thermal Shock Effects on Nonlinear Behavior of Composite Laminates
مطالعه تحلیلی و تجربی رفتار غیرخطی و ضریب اطمینان شکست چندلایه‌های کامپوزیتی در اثر بارگذاری چرخه حرارتی سیکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Blade Surface Roughness on the Transonic 4-stage Axial Compressor Performance
تاثیر زبری سطح پره‌ها بر روی عملکرد کمپرسور محوری چهار‌طبقه‌ای گذر‌صوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2012-9)


Improvement in a moving mesh algorithm and development of a central difference algorithm for the solution of unsteady flows
بهبود در یک الگوریتم حرکت شبکه و توسعه یک الگوریتم تفاضل مرکزی در حل جریان‌های ناپایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of stability lobes in milling of aluminum alloy 7075 using time series analysis
پیش بینی استهلاک فرآیند ماشینکاری AL7075 با استفاده از سری زمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three-Dimensional Midcourse Guidance with Moving Waypoints
هدایت میانی سه‌بعدی با نقاط گذر متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonlinear Robust Guidance in direction and perpendicular to the LOS for Intercepting Moving Targets
هدایت غیرخطی مقاوم در راستا و عمود برخط دید برای برخورد با اهداف متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the effect of chromating and anodizing conversion coatings on corrosion resistance in 2024 and 7075 aircraft aluminum alloys
بررسی تاثیر پوشش های تبدیلی کروماته و آندایزینگ بر مقاومت به خوردگی آلیاژهای هوایی 2024 و 7075 آلومینیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Analysis of a Flapping Aeroelastic Wing and Derivation of Genaralized Curves
تحلیل تجربی یک پرنده بال زن آیروالاستیک و استخراج منحنی های تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Miss distance Analysis of Proportional Navigation Using Normalized Equations with Radome Effect, Saturation, and Body Rate Feedback
تحلیل فاصله خطای ناوبری تناسبی با استفاده از معادلات بی بعدشده با اثر رادوم، اشباع شتاب و بازخورد سرعت زاویه ای بدنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2012-3)


Autopilot Design using Static H∞ Loop shaping controller
طراحی خودخلبان با استفاده از روش کنترل‌کننده استاتیکی شکل‌دهی حلقه ∞H
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the effective factors in aviation accident and providing an appropriate model
الگوی عوامل موثر در بروز سوانح هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Shimmy Vibration Analysis of Aircraft Landing Gear
بررسی ارتعاشات شیمی ارابه‌ فرود هواپیما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Life Estimation of a Helicopter Main Rotor Shaft Based on Standard FAA Spectrum
تخمین عمر شافت روتور اصلی بالگرد بر مبنای طیف بارگذاری استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A 3-D study of primary holes geometry effectiveness on film cooling efficiency and thrust of combustion chamber
تحلیل سه بعدی تاثیر شکل هندسی روزنه های اولیه خنک کاری بر اثربخشی خنک کاری لایه ای و تراست محفظه احتراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soft Recovery of a Supersonic Rocket using Un-Stablizing Technique
بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental and Numerical Investigation of Vortex Generator effects on Flow Pattern and Aerodynamic Coefficients of an Airplane Wing Model
بررسی تجربی و عددی اثر تولید کننده گردابه بر الگوی جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل بال هواپیمای مسافربری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2011-9)


Stiffness Optimization of Laminates based on a modified Parallel Simulated Annealing method
بهینه‌سازی سختی ورق‌های مواد مرکب چندلایه با استفاده از روش شبیه‌سازی پخت فلز موازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Approach in Predicting the Extent of Thin Plates Formation
نگرشی جدید در پیش‌بینی حد شکل‌پذیری ورق‌های جداره نازک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Design and Calculation of Hydraulic Networks of Cooled Turbine Blades of the Jet Engine Using Graph Theory
طراحی و محاسبه شبکه هیدرولیکی پره‌های خنک‌شونده توربین موتور جت با استفاده از تئوری گراف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Turbulence Model in Investigation of Film Cooling Problem over a Flat Plate
کاربرد مدل آشفتگی در بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه‌ای روی یک سطح تخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Boundary Integral Equations for Time Domain Solution and Reduced Order Modeling of Thin Wings Unsteady Aerodynamics
معادلات انتگرال مرزی برای حل حوزه زمان و مدل‌سازی رتبه‌کاسته آیرودینامیک ناپایای بال‌های نازک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Mushy State Simulated Annealing Algorithm for the Design of an Optimal Path Regulator Autopilot System
توسعه الگوریتم شبیه‌سازی حرارتی بهبودیافته در طراحی سامانه خلبان خودکار بهینه برای نگهداری یک مسیر مشخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی یک سیستم کنترل وضعیت با جت عکس‌العملی با استفاده از الگوریتم ممتیک تطبیقی چند‌منظوره
بهینه‌سازی یک سیستم کنترل وضعیت با جت عکس‌العملی با استفاده از الگوریتم ممتیک تطبیقی چند‌منظوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2011-3)


Assessing the Readiness Degree of Organizations Working in Aerospace Industry for Transformation to Learning Organization
ارزیابی میزان آمادگی سازمان‌های فعال در صنعت هوانوردی برای تبدیل آنها به سازمان یادگیرنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Ritz and Harmonic Balance Solution Method for Dynamic Simulation of a Continuous Rotating System Containing an Active Crack
شبیه سازی دینامیکی سامانه دوار پیوسته دارای ترک فعال با استفاده از روش سری های ریتز و حل متوازن بالانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Anodizing Conditions on Wear Resistance, Surface Hardness and Change of Dimensions on Aircraft Aluminum Alloys
تأثیر شرایط آندایزینگ بر مقاومت به سایش، سختی سطحی و تغییر ابعاد آلیاژهای آلومینیوم هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Re-engineering of a Helicopter Structural Components Using Laminated Composite Materials Based on Crashworthiness Concepts
مهندسی مجدد سازه زیرین یک بالگرد بر اساس مفهوم ضربه­ پذیری با استفاده از مواد مرکب پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Simulation, and Evaluation of a Secure Air Navigation Based on Multipath, Adaptive Loading and Wireless Ad Hoc Networks
طراحی، شبیه‌سازی و ارزیابی یک سامانه هدایت و ناوبری امن هوایی بر اساس شبکه چند مسیری مبتنی بر مبدأ و بارگذاری وفقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Modeling of the Plate Behavior with Rotational Degree of Freedom and the Study of the Aerodynamic Hysteresis Phenomenon
مدل‌سازی عددی رفتار صفحه دارای درجه آزادی چرخشی و بررسی پدیده هیسترزیس آیرودینامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generation of Cartesian Hybrid Grids for Aerodynamic Computation of Viscous Flows
تولید شبکه هیبرید کارتزین به‌منظور تحلیل آیرودینامیکی جریان‌های لزج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2010-9)


Analytical Model of Sound Transmission Through Infinite Laminated Composite Double Walled Cylindrical Shells
مدل تحلیلی انتقال صوت از پوسته‌های استوانه‌ای دو جداره مرکب جدار نازک، با طول بی‌نهایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Air Flow Control at a Boundary Layer Using a Surface Dielectric Barrier Discharge Actuator
کنترل جریان هوا در لایه مرزی با استفاده از محرک تخلیه سد دی الکتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Milling Process in Roughening of Compressor Blade in Air Engine by Use of Finite Element Analysis
شبیه ­سازی فرآیند فرزکاری در عملیات خشن ­تراشی پره ­های کمپرسور موتورهای هوایی با استفاده از روش المان محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation, Simulation & Analysis of Downburst-Related Aircraft Accidents Using FDR Data
بررسی، شبیه سازی و تحلیل سوانح هوایی ناشی از دانبرست مبتنی بر داده های حاصل از FDR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Canard Geometry and Position Effects on the Wing Pressure Distribution of a Maneuverable Aircraft Model
اثرات شکل و موقعیت پیش بال روی توزیع فشار بال یک مدل هواپیمای مانور پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation of Pressure Distribution and Aerodynamic Coefficients in a Blade Cascade of an Airplane Engine Compressor
بررسی تجربی توزیع فشار و ضرایب آیرودینامیکی زنجیره تیغه های ثابت کمپرسور موتور هواپیما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles